حال کامل؛ از تهران به پاریس


پوستر این رویداد | اثر: استودیو فا | نیلوفر خسروی

نمایشگاه منتخبی از پوسترهای «مهدی فاتحی» با عنوان «حال کامل؛ از تهران به پاریس» در گالری «شهرک بین‌المللی هنرهای پاریس» (سیته) در روز سه‌شنبه ۳۰ می (۹ خرداد) افتتاح می‌شود.
این رویداد همراه با رونمایی کتاب آثار این هنرمند با عنوان «حال کامل» با نوشتاری از «قباد شیوا»، «ابراهیم حقیقی»، «آلن لوکرنک» و «رضا کیانیان» خواهد بود.
«مهدی فاتحی» پوسترهای این نمایشگاه را با تکنیک «سیلک‌اسکرین» در قطع ۱۰۰x۷۰ سانتیمتر به چاپ رسانیده و برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته است.
«آلن لوکرنک» در مقدمه‌ی این مجموعه نوشته است:  «مهــدی فــاتحی» مثــال فــوق‌العــاده‌ای اســت از فرزنــدان زيــادی کــه «مرتضــی مميــز» در گرافيــک معاصــر امــروز ايــران بــه‌جــا گذاشته است. او ميـراث «مرتضـی مميـز» را دارد کـه بـا يـک زبـان واقعی و بيـان شخصی پـيش از خوانـدن اطلاعـات پوسـتر بـه شما می‌گويد، اين پوستر، ايرانی است. با نگاهی به آثـار او برخـی را تشـخيص می‌دهـم و مـی‌شناسـم. هـم آنهـايی کـه بـه خـاطر گـرفتن جـوايزی در اينجـا و آنجـا در جهان مشهورند. آثاری کـه نگـاه و توجـه مـن را نيـز بـه خـود جلـب کـرده بـوده‌انـد. امـا تـرجيحم ايـن اسـت کـه بـيش از تکرار استعداد مهدی فـاتحی _کـه پـر واضـح اسـت _ و پـيش از تحليـل تولـد يـک شـيوه‌ی شخصـی، بـه چگـونگی بـه وجـود آمدن اين پوسترها توجه کنم، پوسترهايی که بيشترشان تنها با يک يا دو رنگ، چاپ سيلک شده‌اند.  شايد در عصر چـاپ رنگ‌هـای ديجيتـالی، تکنيـک چـاپ سـيلک بـه نظـر قـديمی بيايـد کـه ايـن طـور نيسـت.

تکنيـک سـيلک اسکرين به چاپ کيفيـت خاصـی مـی‌دهـد و ايـن چـاپ بـا محـدوديت رنـگ‌هـا طـراح را بـه سـاده بـودن متعهـد مـی‌کنـد . سادگی قدرتمنـد، خصيصـه پوسـترهای مهـدی اسـت.
سـادگی در تکنيـک نـه تنهـا نقصـان نيسـت بلکـه مسـير مسـتقيمی‌ست به سمت هدف  ســادگــی، جــوهره‌ی طراحــی پوســتر اســت، نکتــه‌ای کــه بســياری از طراحــان فراموشــش کــرده‌انــد و ايــن يکــی از دلايلــی‌ست که آثار مهدی فاتحی را دوست دارم.
لازم به ذکر است که این نمایشگاه تا 10 جون (۲۰ خرداد)  در شهر پاریس ادامه خواهد داشت.


 

زمان انتشار: ۱۲:۴۶ ۱۳۹۶/۳/۸

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
ایمیل

قوانین ارسال نظر

نظراتی که حاوی توهین باشند، منتشر نمی‌شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید

متن