طرح جلد ۱۱/بهمن ماه ۱۳۸۷

 طرح جلد ۱۱/بهمن ماه ۱۳۸۷/ اثر: شهاب تندر

طرح جلد ۱۰/ دی ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۱۰/ دی ماه ۱۳۸۷/ اثر: علیرضا فانی

طرح جلد ۹/ آذر ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۹/ آذر ماه ۱۳۸۷/ اثر: سیاوش فانی

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۷/ طراح: آسیه دهقانی

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۷/ طراح: مانی نیلچیانی

طرح جلد ۶/ شهریور ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۶/ شهریور ماه ۱۳۸۷/ طراح: مریم پالیزگیر

طرح جلد ۵/ مرداد ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۵/ مرداد ماه ۱۳۸۷/ طراح: نرگس صفایی

طرح جلد ۴/ تیر ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۴/ تیر ماه ۱۳۸۷/ طراح: امیر علی قاسمی

طرح جلد ۳/ خرداد ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۳/ خرداد ماه ۱۳۸۷/ طراح: مرتضا آکوچکیان

طرح جلد ۲/ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۲/ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷/ طراح: خلیل یوسفی

طرح جلد ۱/ فروردین ماه ۱۳۸۷

طرح جلد ۱/ فروردین ماه ۱۳۸۷/ طراح: فرشید شفیعی

طرح جلد ۱۱/ اسفند ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۱۲/ اسفند ماه ۱۳۸۶/ طراح: هدی استادی مقدم

طرح جلد ۱۰/ بهمن ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۱۱/ بهمن ماه ۱۳۸۶/ طراح: طاهره محبی تابان

طرح جلد ۱۰/ دی ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۱۰/ دی ماه ۱۳۸۶/ طراح: لیلا میری

طرح جلد ۹/ آذر ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۹/ آذر ماه ۱۳۸۶/ طراح: شاهین افشاری

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۸/ آبان ماه ۱۳۸۶/ طراح: ایمان صفایی

طرح جلد ۷/ مهرماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۷/ مهر ماه ۱۳۸۶/ طراح: سام کشمیری

طرح جلد ۶/ شهریور ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۶/ شهریور ماه ۱۳۸۶/ طراح: مریم توحدی

طرح جلد ۵/ مرداد ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۵/ مرداد ماه ۱۳۸۶/ طراح: علیرضا وکیلی ورجوی

طرح جلد ۴/ تیر ماه ۱۳۸۶

طرح جلد ۴/ تیر ماه ۱۳۸۶/ طراح: آریا کسایی